መነሻ ገጽAfaan OromooOduu AbooliiHumni oomishtummaa induustiriiwwanii ji’oota sadii keessatti guddina dhibbeentaa 9.8 agarsiisuun isaa ibsame

Humni oomishtummaa induustiriiwwanii ji’oota sadii keessatti guddina dhibbeentaa 9.8 agarsiisuun isaa ibsame

  • Humni oomishtummaa waliigalaa dhibbeentaa 52.5 gaheera.

Itti fayyadamni dandeettii oomishtummaa induustiriiwwanii ji’oota sadii keessatti guddina dhibbeentaa 9.8 agarsiisuu isaa ministeerri induustirii beeksise.

Ji’oota sadan darban keessatti itti fayyadama humna oomishtummaa induustiriiwwanii dhibbeentaa 9.8n guddisuun akka danda’ame deetaan ministira induustirii Taarreqeny Addis Maaledaatti ibsaniiru. Minister deetaan kun itti dabaluunis; bara bajataa 2015 itti fayyadama humna oomishtummaa induustiriiwwanii dhibbeentaa 65 geessisuuf hojjetamaa akka dubbataniiru.

Itti fayyadamni humna oomishtummaa induustiriiwwan akka oomishanuuf yaadamee kan ijaaraman keessaa hangam oomishuu irratti kan argamaniin kn safaramu yoo ta’u; induustiriiwwan Itoophiyaa waggoota baay’eef itti fayyadamni humna oomishuu isaanii dhibbentaa 50 gadi akka ture Tarreqeny himaniiru. Xumura bara bajataa 2014ttis itti fayyadamni humna oomishtummaa kun dhibbeentaa 42.7 kan ture yoo ta’u; ji’oota sadan jalqabaa bara 2015ttis humna kana dhibbeentaa 52.5 geessisuun akka danda’ame ibsaniiru.

Industiriiwwan oomishaa keessaa  kan huccuu akkasumas dameewwan oomisha nyaataa fi dhugaatii itti fayyadama dhibbeentaa 60 ol agarsiisuun raawwii fooyya’aa kan qaban yoo ta’u; dameewwan sibiilaa fi gogaa immoo raawwii gadaanaa akka agarsiisan Taarreqeny himaniiru. Itti fayyadamni humna oomishtummaa akka gadi bu’u kan taasisan sababoonni hedduun jiraachuu kan ibsan Taarreqeny; kana keessaas dhiyeessiin galteewwanii fi walitti hidhamiinsi duubaa sirrachuu hafuu; hanqina kaappitaala hojii ittiin hojjetanii; rakkoowwan walitti hidhamiinsa gabaa; hanqina nama sirnaan baratee fi gahaa induustiriif brbaachisuu; akkasumas rakkoowwan addaan ciccituu eleektiriikii kan eeraman ta’uu dubbataniiru.

Induustiriiwwan itti fayyadama humna omishtummaa isaanii fooyyessuuf karoorfachuu fi qaawwaa qaban adda baasuun sirreessuuf akka hojjetan taasisuuf hojjetamaa jiraachuu kan himan Taarreqeny; dhaabbileen barnoota olaanaas induustiriiwwan waliin tumsuun humna namaa gahoomsuu irratti bal’inaan akka hojjetan taasisuu irrattis sochiiwwan taasifamaa akka jiran dubbataniiru.

Piroojeektii waggoota 10 ministeera induustirii “Itoophiyaan haa omishtu” jedhuunis induustiriiwwan oomishaa keessaa oomishaalee gara alaatti erguun waggoota 10 keessatti doolaara biliyoona 10 argachuuf kan karoorfame yoo ta’u; bara bajataa 2014tti galiin doolaarri miliyoona 500 argamuun ni yaadatama. Bara bajataa 2015tti immoo galii doolaara miliyoona 500 fi miliyoona 27 argachuuf karoorfameera.

Piroojeektiin waggaa 10 kun akka milkaa’uufis itti fayyadama humna omishtummaa kana guddisuun induustiriiwwan oomisha misooma bu’uraalee amma qabaniin oomishaa jiran dachaadhaan guddisuun akka danda’amu himaniiru.

Ameriikaan carraa gabaa ashuura irraa biliisa ta’e biyyoota Afriikaatiif kennite (AGOA) keessaa Itoophiyaa baasuu isheetiin walqabatee rakkoowwan walitti hidhamiinsa gabaa akka jiru kan dubbatan Taarreqeny; mootummaan Ameriikaa murtee isaa keessa deebi’uun ni ilaala abdii jedhu akka qaban himan. Hata’u malee carraa “AGOA’ irra-deebiin argachuun yoo dadhabames ministeerri isaanii filannoowwan gabaa kan biraa barbaadaa akka jiru dubbataniiru.

Oomishtoonni damee huccuu biyyoota Afriikaa 30 keessaa walitti baba’anii fi 200 ol ta’an kan itti hirmaatanuu fi daawattoonnii fi bitattoonni kuma ja’aa ol akka itti hirmaatan kan eegamu “torban soorsiingii fi faashiinii Afriikaa” magaalaa Finfinnee hoteela iskaayi laayititti Onkoloolessa 25 kan jalqabame yoo ta’u; hanga Onkoloolessa 28 bara 2015tti kan turu ta’a. Qophii kana irrattis oomishatoonni huccuu biyya keessaa 39 kan hirmaataa jiran yoo ta’u; qophiiwwan kana fakkaatan gabaa barbaaduuf shoora olaanaa akka qaban Taarreqeny dubbataniiru.

- ይከተሉን -Social Media
ተዛማጅ ጽሑፎች

መልስ አስቀምጡ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Ads

የቅርብ ጊዜ ጽሑፎች